24 Νοε 2012

τα όρια της τόλμηςBanking union and ambiguity: Dare to go further | vox. Στο γράφημα πάνω παρουσιάζεταιμια σχηματική επισκόπηση του νέου εποπτικού μηχανισμού της Ευρωζώνης, όπως την πρότεινε η ευρωπαϊκή επιτροπή σε δημοσίευση στις 12 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Και κάποιες μη συστημικές τράπεζες θα πρέπει να εποπτεύονται εθνικά, και να διαχωριστεί η εποπτεία από την νομισματική πολιτική.
Παρά την προτροπή των συγγραφέων του άρθρου του vox στους ευρωπαίους να το τολμήσουν, πολλά κράτη-μέλη, και κυρίως η Γερμανία, δεν θα αποδεχθούν την ΕΚΤ ως εποπτική αρχή την στιγμή που η χρηματοδότηση θα αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο. Αυτό όλο για κάποιους δεν είναι το πιο πέρα  αλλά το ...επέκεινα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: