5 Οκτ 2012

αφορμές για παρέμβαση

Who Really Calls The Shots In Europe | ZeroHedge
Τα περιουσιακά στοχεία σε ποσοστό ΑΕΠ των χωρών που ανήκουν οι ευρωπαικές τράπεζες- δείχνουν μικρές χώρες με μεγάλες τράπεζες -και κυρίως συστημικού κινδύνου. Πολύ μεγάλες για να καταρρεύσουν και ικανές να προκαλούν παρεμβάσεις. Οι χώρες έρχονται ...κατόπιν.

net bank assets percentage of GDP of country domicile


Δεν υπάρχουν σχόλια: